ระเบียบการเข้าฝึกงานในบริษัท สตูดิโอซาวด์ จำกัด

คุณสมบัติส่วนตัว

1. สะอาด เรียบร้อย ทั้งร่างกาย เสื้อผ้า รองเท้า ฯลฯ

2. สุภาพอ่อนน้อม รู้กาลเทศะ ยิ้มแย้มแจ่มใส่

3. ซื่อสัตย์ ไว้วางใจได้รู้จักรักษาความลับของหน่วยงาน/บริษัท

4. เฉลียวฉลาดมีไหวพริบ

5. กล้าตัดสินใจเชื่อมั่นในตัวเอง

6. มีน้ำใจ อาสาทำงานให้กับผู้อื่น บริษัท รู้จักเสียสละ

7. สามารถทำงานร่วมกับผู้อื่นได้

8. กระตือรือร้นต่อการทำงานในหน้าที่และต่อผู้อื่น

9. รับการแนะนำด้วยดี เป็นที่ยอมรับแก่ผู้ร่วมงาน

10. มีความคิดริเริ่ม ชอบการศึกษาค้นคว้าหาความรู้เพิ่มเติม

คุณสมบัติในการทำงาน

1. ตรงต่อเวลา

2. ขยัน อดทน และตั้งใจในการทำงาน

3. ทำงานถูกต้อง รวดเร็ว เสร็จตามกำหนด

4. เรียนรู้งานเร็ว และตัดสินใจได้

5. รอบรู้งานในหน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย

6. มีลักษณะเป็นหัวหน้างานได้

7. ให้ความร่วมมือและประสานงานกับผู้อื่น

8. มีความสามารถในการพัฒนาตัวเอง

9. ยอมรับผิดในข้อบกพร่องของตนเอง

10. รับผิดชอบในหน้าที่

คุณสมบัติของนักศึกษาฝึกงาน

1. เป็นนักศึกษาระดับ ปวช. / ปวส.

2. ได้รับความยินยอมจากผู้ปกครองให้ฝึกงาน

3. ต้องได้รับการปฐมนิเทศก่อนออกปฏิบัติงาน

4. มีสุขภาพดีพอที่จะออกปฏิบัติงานได้

ข้อปฏิบัติของนักศึกษาฝึกงาน

1. เข้ารับการฝึกงานในสถานประกอบการที่สถานศึกษาเห็นชอบ

2. ได้รับอนุญาตจากผู้ปกครอง

3. ต้องแต่งเครื่องแบบนักศึกษา หรือชุดฝึกงานของโรงเรียน หรือชุดสถานประกอบการกำหนด

4. ปฏิบัติตามระเบียนข้อบังคับของสถานประกอบการ

5. รับปิดชอบค่าใช้จ่ายในการฝึกงาน

6. นักเรียนและนักศึกษาต้องดูแลทรัพย์สินของสถานประกอบการด้วยความระมัดระวัง

7. นักเรียนและนักศึกษาต้องรักษาความลับของสถานประกอบการอย่างเคร่งครัด

8. นักเรียน นักศึกษาต้องประพฤติปฏิบัติต่อเพื่อนร่วมงาน และผู้มาติดต่อด้วยความสุภาพไม่หยาบคาย ก้าวร้าว ไม่ก่อการทะเลาะวิวาท ไม่กระทำตนเป็นนักเลงอันธพาลในบริษัทหรือหน่วยงานต่างๆ

9. นักเรียนและนักศึกษาที่ลาป่วย ลากิจ ให้ส่งใบลาโดยตรงต่อผู้บังคับบัญชา หรือผู้ควบคุมการฝึกงานตามระเบียนการลาของสถานประกอบการ

10. นักเรียนและนักศึกษาต้องจดการบันทึกการฝึกงานประจำวัน เพื่อเสนอให้ผู้ควบคุมการฝึกงานตรวจสอบและลงนาม สัปดาห์ละ 1 ครั้งหรือทุกวัน

11. ต้องผ่านการประเมินผลของอาจารย์นิเทศ และผู้ควบคุมการฝึกงานของสถานประกอบการ

12. นักเรียนและนักศึกษาต้องเขียนรายงานฉบับสมบูรณ์ เกี่ยวกับงานที่ปฏิบัติ 1 ฉบับ และนำส่งอาจารย์นิเทศ เมื่อสิ้นสุดการฝึกงาน เพื่อนำไปประกอบการประเมินผลการฝึกงาน

13. ระยะเวลาการฝึกงานไม่น้อยกว่า 350 ชั่วโมง จะต้องมีการฝึกงาน 80 % ของเวลาฝึกงานทั้งหมด

14. ปฏิบัติงานด้วยความอุตสาหะ มีระเบียบวินัย ซื่อสัตย์ และระวังอย่าให้เกิดข้อผิดพลาดอันอาจจะเกิดขึ้นได้